LEŚNY BARCINEK

Rodzinne Ogródki Działkowe

1
1
lb6

O nas

Stowarzyszenie ogrodowe „Leśny Barcinek”

Barcinek 10/5, 62-007 Biskupice
E-mail: zarzad@lesnybarcinek.pl
KRS: 0000533739
REGON: 360261606
NIP: 7773244328
Bank: PBS Poznań, nr 84 9043 1070 2070 0056 3534 0001

Obsługę finansowo księgową prowadzi

biuro Księgowe Ewa Pogorzelska z Jerzykowa
W sprawach rozliczeń za rachunki proszę kontaktować się z p. Katarzyna Kowalińską
email: kasia.biuro@pogorzelska.eu
tel. 693 741 589

Skład zarządu

Marek Wajcht – Prezes Stowarzyszenia
Damian Filipowiak – Wiceprezes
Renata Pawłowska – Członek Zarządu
Anna Sobczak – Członek Zarządu
Zbigniew Adamczewski – Członek Zarządu
lb5

Historia ogrodu

Historia Rodzinnego Ogrodu Działkowego

„Leśny Barcinek”

w Barcinku gm. Pobiedziska

logo-story

W trakcie prac związanych z budową zbiornika wodnego „Kowalskie” na rzece Główna pojawiła się myśl zorganizowania w miejscowości Barcinek, na gruntach należących do Skarbu Państwa, które ze względu na słabą jakość (V i VI klasa) oraz niekorzystne położenie były nieprzydatne dla rolnictwa, Osiedla Działek Letniskowych. Dzięki staraniom ówczesnego zastępcy dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Inwestycji Rolniczych w Poznaniu oraz przychylności Naczelnika Miasta i Gminy w Pobiedziskach wydzielono obszar 10,84 ha pod budowę Osiedla Domków Letniskowych w Bugaju-Barcinku (takiej dwuczłonowej nazwy wówczas używano).

W roku 1978 powołany został Społeczny Komitet Użytkowników Działek Ogrodowo-Rekreacyjnych w Bugaju-Barcinku w składzie: Tadeusz Inglot – przewodniczący, Stefan Adamczewski – zastępca przewodniczącego, Mirosława Szwedowicz – sekretarz. Komitet współpracując z Dyrekcją WZIR doprowadził jeszcze w tym samym roku do opracowania i zatwierdzenia planu realizacyjnego budowy ww. Osiedla w Bugaju-Barcinku, wydzielenia geodezyjnego 124 działek, ogrodzenia terenu, odwodnienia podmokłych powierzchni, wybudowania sieci energetycznej oraz wodociągowej opartej o studnię głębinową, zasilającą w wodę plac budowy zbiornika wodnego „Kowalskie”. Przygotowano i uzyskano zatwierdzenie projektu trzech typów domków letniskowych, z których część została w oparciu o prawne decyzje wybudowana. Całość spraw związanych z urządzeniem oraz zagospodarowaniem działek prowadził Komitet w oparciu o opracowany regulamin.

W 1984 roku na wniosek większości użytkowników działek Komitet przystąpił do Polskiego Związku Działkowców, przekształcając się w Pracowniczy Ogród Działkowy „Bugaj-Barcinek”. Wszyscy ówcześni użytkownicy działek wyrazili na to zgodę, podpisując deklaracje przystąpienia do PZD. Na pierwszym Walnym Zebraniu wybrano Zarząd POD „Bugaj-Barcinek”. Jego prezesem do roku 2001 był Stefan Adamczewski, a wiceprezesem Tadeusz Inglot. Okresowo wiceprezesami byli: Jarosław Januszewski i Benon Stranz.
Zarząd współpracując z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, posiadającym obok Ogrodu Wodomistrzówkę z hydrofornią, zapewnił całemu Ogrodowi wystarczające zaopatrzenie w wodę.

W 1989 roku Ogród powiększono o 62 działki (3,27 ha). Był to grunt uzyskany przez PZD od Skarbu Państwa. Przygotowano plan realizacyjny, wytyczono nowe granice Ogrodu przybliżając go do “Zalewu Kowalskie” oraz wybudowano sieć wodociągową i energetyczną. Powstała część Ogrodu miała pod względem architektury krajobrazu typowo POD-owski charakter, odróżniający ją od pierwszej jego części o charakterze typowo rekreacyjnym, zaprojektowanej z rozmachem i zgrabnie wykorzystującej naturalne ukształtowanie terenu.

Pierwsza w XXI-stuleciu kadencja samorządowych organów Ogrodu przypadająca na lata 2001- 2006 przyniosła kilka nowości: założono automatyczne bramy, wybrukowano wjazdy, wprowadzono selekcję odpadów (szkło, plastik, papier), wybudowano ze składek członków społeczności POD indywidualnie zaprojektowany przez architekta-użytkownika Ogrodu Dom Działkowca (D2), zastosowano w pracy zarządu komputery i nowoczesną elektroniczną technologię (program komputerowy obsługujący pracę skarbnika i księgowego), wprowadzono w D2 Internet, założono jako jedną z trzech pierwszych w Polsce stronę domową POD, zaczęto wykorzystywać do komunikacji ze społecznością Ogrodu w dość dużej skali pocztę elektroniczną oraz uruchomiono zdalny dostęp do konta bankowego POD. Pod względem wykorzystania elektronicznej technologii Ogród był w zdecydowanej krajowej awangardzie wśród tych jednostek organizacyjnych PZD. Zadbano także o remont infrastruktury, tj. ogrodzenia Ogrodu, studni głębinowej oraz istotnych elementów sieci wodociągowej, wprowadzono oszczędne oświetlenie Ogrodu, wzbogacono estetyczną stronę jego zielonej infrastruktury, wreszcie – z dobrymi wynikami zaczęto integrować tę społeczność. W omawianych latach Ogród przybrał nazwę “Leśny Barcinek” przekształcając się z czasem w Rodzinny Ogród Działkowy (ROD). Kierownictwo zarządu POD stanowili wówczas: Zdzisław Szkutnik – prezes, Jarosław Januszewski i Stanisław Wróbel – wiceprezesi. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej był Benon Stranz, Komisji Rozjemczej – Maria Wajcht.

W latach następnej kadencji władz ROD (2006-2010) wprowadzono elektroniczny monitoring dwóch bram wjazdowych, co w konsekwencji zahamowało nasilające się zjawisko poważnych kradzieży na terenie Ogrodu, zwłaszcza samochodów. Rozszerzono też na cały obszar Ogrodu możliwość korzystania z Internetu, wykonano kapitalny remont drugiej studni.
Skład zarządu stanowili m.in.: Robert Reszkowski – prezes (do połowy 2009 r.), Jarosław Januszewski – wiceprezes (od lipca 2009 r. prezes), Jolanta Wilczyńska i Edward Muszkieta – wiceprezesi. Kierownictwo dwóch wymienionych wyżej komisji nie zmieniło się.

Dzięki staraniom i pracy działkowców ROD “Leśny Barcinek” z każdym rokiem staje się piękniejszy, wybijając się dzięki swym przyrodniczym walorom, dbałości o infrastrukturę techniczną i wdrożonej nowoczesności na jedno z czołowych miejsc wśród Ogrodów PZD w Okręgu Wielkopolskim.

Data 7-09-2014 zapisze się w annałach ROD jako dzień, w którym podczas Walnego Zebrania Członków podjęto ważną decyzję o wyodrębnieniu się ze struktur PZD i powołaniu samorządnego STOWARZYSZENIA OGRODOWEGO „LEŚNY BARCINEK”.

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Sądzie w dniu 28-11-2014 jako pierwsze stowarzyszenie ogrodowe w Wielkopolsce, które odłączyło się od Polskiego Związku Działkowców. Na czele Stowarzyszenia stanął Prezes – Marek Wajcht, Wiceprezesem został Wojciech Andrzejewski , Członkami Zarządu – Hanna Kamińska, Damian Filipowiak i Zbigniew Adamczewski. Komisją Rewizyjną kieruje Ewa Zagawa.

Położenie Ogrodu

Ogród otoczony grzybnymi lasami, malowniczymi polami i wodą leży na skraju Puszczy Zielonka, parę kilometrów za Kobylnicą w kierunku Gniezna, oddalony od granic Poznania 15 km (zob. mapa: http://mapy.eholiday.pl/mapa-barcinek-pobiedziska-poznan.html). Wieś Barcinek (pierwsza wzmianka w 1340 r.), w której znajduje się Ogród, będąca niegdyś własnością Cystersek z Owińsk, liczy dzisiaj 8 zabudowań i 33 mieszkańców
(więcej zob.: http://pl.wikipedia.org/wiki/Barcinek_(województwo_wielkopolskie).

Na powierzchni 14 ha wytyczono 184 działki o pow. 400-700 m2 zabudowanych większymi domkami typowymi dla ogrodu podmiejskiego. Od domków do brzegu Zalewu Kowalskie ciągnącego się na długości 4 km jest od 150 do 300 m. Są znakomite warunki do uprawiania sportów wodnych akceptowanych w „strefie ciszy” oraz wędkarstwa.

Opracowanie części historycznej Stanisław Wróbel, na podstawie materiałów udostępnionych przez Stanisława Leśniaka

lb4

Do pobrania

pdf

Deklaracja członkowska

pdf

Regulamin ROD „Leśny Barcinek”

pdf

Statut Stowarzyszenia ogrodowego „Leśny Barcinek”

pdf

Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych

lb3